Arbetssätt och metod

De fyra stegen

Protinus genomför en gedigen kartläggning och bedömning av individen och familjens behov för att kunna jobba med HOPE och på så sätt tillhandahålla ett skyddat boende och möjliggöra att målbilden, att gå från att överleva till att leva!
Arbetet delas in i fyra faser:


Fas 1 Kartläggning och bedömning 

Under de första tre månaderna kartläggs individens hotbild och behov och för att kunna upprätta en handlingsplan och upprätta ett adekvat stöd och skydd för familjen.

Fas 2 Relation och trygghet

Stödet till familjerna anpassas utifrån kartläggning och identifierade behov.  Protinus arbetar aktivt med trygghetsskapande relationer. I destruktiva relationer normaliseras våldet. Tillit till andra människor behöver byggas upp på nytt och självkänslan repareras för kvinnorna såväl som för barnen. Familjerna är i behov av att återerövra en grundtrygghet. Vi arbetar med att hantera destruktiva tankar och beteenden. Arbetet kan inkludera stöd i att återanknyta tidigare brutna relationer, eftersom våldsutsatta ofta har levt isolerat en längre tid.

Fas 3 Meningsskapande

En meningsfull fritid med ett socialt liv och sysselsättning är en viktig del av en normal vardag. Familjerna inkluderas i meningsfulla sammanhang och fritidssysselsättningar för att ge hopp om och se möjligheter till ett normalt vardagsliv. 

Fas 4 Framtid

I ett långsiktigt perspektiv bör kvinnan uppleva sig själv som oberoende och med en tro på att de egna förmågorna är tillräckliga för att kunna upprätthålla ett fungerande vardagsliv utan risk för återfall i tidigare dysfunktionella relationer eller mönster. I denna fas bör kvinnan befinna sig i ett fungerande arbetsliv eller motsvarande.

Att leva med skydd


Processen från ett liv under hot och i förtyck till en tillvaro utan våld där självständiga val är möjliga kräver ett genomtänkt stöd. Genom omsorg och anpassade åtgärder stöttar Protinus familjerna i att hantera sin nya livssituation.

Riskbedömningar görs alltid för att avgöra behov av stödinsatser.
I arbetet använder vi olika riskbedömningsinstrument: 

  • SARA (Spousal Assault Risk Assessment) är en bedömningsmetod som används för att bedöma risken för upprepat partnervåld, dvs. fysisk skada, hot eller försök till hot om fysiskt skada som tillfogats av en person som offret har eller har haft en intim, sexuell relation med.
  • FREDA är standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. Det används för att identifiera och bedöma behovet av skydd och stöd.
  • PATRIARK är en vägledning för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld. Det kan även användas för utvärdering av risker för barn och unga.
  • SAM (Stalkning Assessement and Management) är ett underlag för bedömning av risker vid stalkning.
  • Check 15+ används för att bedöma en generell hotbild.
  • Legend och Legend light - verktyg för levnadsbeskrivning.

Barnet i fokus


Barn som är utsatta för allvarligt fysiskt eller psykiskt våld riskerar att även senare i livet lida av fysisk och psykisk ohälsa. Att leva under påfrestande omständigheter, hot och kränkningar påverkar personligheten och självkänslan. 

Protinus uppmärksammar särskilt barnens behov och ger stöd i en övergång från att överleva till att leva. Utöver risk- och säkerhetsbedömningar för att bedöma barnets behov av stöd och hjälp på kort och lång sikt arbetar Protinus för att  barnet ska få en meningsfylld fungerande vardag där sociala aktiviteter ingår.

Protinus har en särskilt barnansvarig som garanterar meningsskapande aktiviteter utifrån barnets perspektiv. Ett fokus för verksamheten är att skapa en känsla av delaktighet och stärka mammorna i deras föräldraskap. Positiva vuxna förebilder, både manliga och kvinnliga, är en del av strategin i att få familjerna att bryta det sociala arvet och skapa nya beteendemönster i framtiden.